Tisselskog ligger i landskapet Dalsland, mellan Dalslånged och Håverud. 
Till ytan är Tisselskog ganska stort (i förhållande till folkmängden) och omfattar en rad mindre byar och områden.

År 1936 skrev folskollärare Hugo Svensson och lantbrukare Karl
Johansson en artikel om Tisselskogs socken i tidskriften
"Färgelanda". Den geografiska beskrivningen av socknen, som lämnades där,
duger i sina huvuddrag än idag. Vi citerar:

"Tisselskog omfattar byderna omrking sjön Råvarp och har sin största utsträckning i nord-sydlig riktning, ca 18 km.

Från östra och till västra gränsen är största bredden 10 km. I stort
sett kan man säga, att socknen har formen av en triangel med Ödskölt
och Steneby åt väster samt Fröskog och Ånimskog åt öster.
I norr går dessutom en kort gränssträcka intill Laxarby, och i söder
gränsar Dalskog samt Skållerud intill.

Socknens ytinnehåll är något över 10 000 hektar, varav ungefär en åttondel är vatten. Den största av sjöarna är redan nämnda Råvarp, som utgör en del av Dalslands kanal. Vidare kan nämnas Djup på gränsen mot Ånimskog samt Tanesjön i norr vid Fröskogsgränsen. Dessutom finns ett trettiotal mindre sjöar och tjärnar.

Fastän socknen har ett ganska centralt läge i landskapet, har den ändå varit rätt isolerad från andra bygder på grund av de otillgängliga skogklädda bergshöjder, här liksom annorstädes i landskapet kallade "fjäll", som flerstädes utbreda sig utmed gränserna. I söder sträcker sig Lianefjället, i öster Brudefjället med dess fortsättning åt norr och utmed västra gränsen
kallas en del av gränsbygden Li-fjället.

I mitten av socknen däremot finner man slättbygd norr om sjön Råvarp. Där kommer en dalgång från norr ned mot sjön utefter Lidbäcken och utvidgar sig till omkring 2 km bredd. I denna sänka utgöres marken av sandjord och lera, och här finner man också Tisselskogs förnämsta åkerbruksbygd med byarna Högsbyn, Nilsbyn, Gullungebyn, Häljebol, Stommen, Dalen och Ödgården från söder räknat. Förutom denna större sammanghänande slättbyggd påträffar man odlade bygder flerstädes: väster om sjön Djup i Högekund, på höjderna väster om Lidbäcken Lidan samt längst i norr Värnebo vid Tanesjön. 

Utmed övre dalen av Råvarp, som här sammanränges och mer liknar en bred älv, ligger byarna Huken och Glumserud och utefter Stenebygränsen i väster Björke och Ulfserud. På södra sidan av Råvarp äro byarne Buterud, Ramdalen, Hedan, Flaterud samt Skårdalen de mest betydande. Man får säga, att terrängen är starkt kuperad, genomskuren av djupa dalgångar med oftast tvärbranta sidor och i botten en större eller mindre vattensamling."

Några tillägg:
Socknens centrum - kyrkan - är belägen 1,5 landsvägsmil från kommunens centralort Bengtsfors, 3,5 mil från Åmål, 0,5 mil från Dals Långed och 2 mil från Mellerud.

Mellan ca 1863 och 1951 var också Tisselskog egen kommun.


Befolkning

Liksom alla landsbygdområden har Tisselskog undergått en radikal befolkningsminskning. Idag (2006) har socknen omkring 230 invånare dvs omkring en femtedel av maximitalet som uppnåddes under 1860-talet.

ÅrtalBefolkning
1810586
18651313
19001013
1910925
1920893
1930758
1940634
1950534
1960463
1970309
1980245
1987225
2006237