Tisselskog Fibernet EF driver ett fiberprojekt där medlemmarna skall erbjudas bredband på minst 100 Mbit, fast telefon samt TV. Målsättningen är att 75% av alla fastboende i området skall vara anslutna eller förberedda för ett kommunikationsnät baserat på fiberlösning. Projektets geografiska begränsning är Tisselskog samt Steneby norr om Laxsjön. Prioriteringen av projektet har skett utifrån anslutningsgrad av fastboende men även företag och fritidsboende som ansluts är bidragsberättigade. Det skall finnas en total öppenhet i det nät vi bygger dvs. alla aktörer skall ha tillgång till nätet.

Projektet är budgeterat till 6,4 milj. kr varav 40% >2,5 milj. kr kommer som godkänt stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Projektet skall slutredovisas 2018-03-31.

Styrelsen